Accessibility

Zapraszamy do udziału w konkursach "Piekna Wieś Pomorska 2018" oraz "Piękna Wieś 2018" na terenie gminy Kaliska

 

Wójt Gminy Kaliska serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursach dotyczących najbardziej zadbanych wsi oraz zagród rolniczych i nierolniczych. Celem konkursów jest min. podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

 

1. Dla wsi oraz zagród rolniczych - Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2018”

 

Mogą wziąć w nim udział wsie oraz zagrody rolnicze położone w granicach województwa pomorskiego.

Zmagania odbędą się w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu jest Województwo Pomorskie.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska do 30 marca 2018 roku.  Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz kryteria oceny dostępne są na stronie internetowej:  www.pomorskie.eu oraz w Urzędzie Gminy Kaliska (pok. nr 22). Podsumowanie etapu wojewódzkiego Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2018 roku.

Warunki uczestnictwa:

a) kategoria „Wieś”

W konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy oraz laureaci I miejsc finałów wojewódzkich poprzednich 10 edycji Konkursu. 

 

b) kategoria „Zagroda”

Konkurs skierowany jest do zagród rolniczych tj. czynnych gospodarstw rolnych, będących miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstw prowadzących dodatkowo działalność agroturystyczną. Z konkursu wyklucza się laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach konkursu.

 

Oceny dokonują komisje:

  • gminna – powołana przez wójta gminy, która do 08 czerwca 2018 r. zgłasza do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • powiatowa – powołana przez starostę powiatu, która do 20 lipca 2018 r. zgłasza do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia  2018 r.

 

Do pobrania:

- Regulamin konkursu, kryteria oceny, karty zgłoszeń

 

2. Dla zagród nierolniczych  - Konkurs „Piękna Wieś 2018”

 

Konkurs dotyczy zagród nierolniczych, położonych na terenie gminy Kaliska, z wyłączeniem laureatów I miejsca poprzednich trzech edycji konkursu.  Konkurs rozstrzygany jest wyłącznie na etapie gminnym.

 

Wypełnione karty zgłoszeń należy kierować do sekretariatu Urzędu Gminy. Termin składania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 roku. Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz kryteria oceny dostępne są na stronie internetowej: www.kaliska.pl oraz w Urzędzie Gminy Kaliska (pok. nr 22). Komisja gminna na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny zagród w terminie do 08 czerwca 2018 roku.

 

Gminne podsumowanie obu konkursów oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie  się nie później niż do dnia 30 czerwca 2018 roku.

 

Do pobrania:

- Regulamin konkursu

- Karta zgłoszenia

- Kryteria oceny