Accessibility

Zaproszenie na L Sesję Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na L Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018r. o godz. 15:30 (środa) w sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek obrad L Sesji Rady Gminy Kaliska zaplanowanej na dzień 27.06.2018 r.:

 

  1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy Kaliska.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dn. 29.05.2018r.
  5. Informacja z realizacji wniosków złożonych podczas XLIX Sesji Rady Gminy Kaliska.
  6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:

      a) Komisja Rewizyjna,

      b) Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

      c) Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych.

 

      8.Informacje w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kaliska w 2018 roku.

      9.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2017 rok.

     10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z

       wykonania budżetu Gminy Kaliska za rok 2017.

      a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,

      b) przedstawienie opinii RIO,

      c) dyskusja

      d) podjęcie uchwały.

 

     11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kaliska absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na rok 2017.

      a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,

      b) przedstawienie opinii RIO,

      c) dyskusja

      d) podjęcie uchwały.

 

     12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kaliska.

      a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

      b) dyskusja

      c) podjęcie uchwały.

 

     13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach z przeznaczeniem

      na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach.

     a)  przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu

     i ds. Gospodarczych,

     b) dyskusja,

     c) podjęcie uchwały.

 

   14.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

     a)  przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz

     Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,

     b) dyskusja,

     c) podjęcie uchwały.

 

   15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2018 rok.

    a)  przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz

     Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,

    b) dyskusja,

    c) podjęcie uchwały.

 

   16.Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2018-2031.

    a) przedstawienie opinii komisji  problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i

    do Spraw Gospodarczych,

    b) dyskusja,

    c) podjęcie uchwały.

 

  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/108/2015 Rady Gminy Kaliska z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.

   a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

   b) dyskusja

   c) podjęcie uchwały.

 

  18.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska.

  a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

  c) dyskusja

  d) podjęcie uchwały.

 

  19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/375/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaliska w 2018 roku

  a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

  b) dyskusja,

  c) podjęcie uchwały.

 

   20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/329/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2017 roku

    w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty

   a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

   b) dyskusja

   c) podjęcie uchwały.

 

   21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

   oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Kaliska

   a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

   b) dyskusja

   c) podjęcie uchwały.

 

    22. Interpelacje i zapytania radnych.

    23. Wolne wnioski i informacje. 

    24. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska

    25. Zakończenie Sesji.

 

 

 

 

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

  

                                                                                                                                                Zbigniew Szarafin

 

 

 

Materialy na sesje l.pdf