Accessibility

Zaproszenie na na XXXIII Sesję Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin uprzejmie zaprasza na na dzień  26 kwietnia 2017 r. (środa) na XXXIII Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się o godz. 15:30 w sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek obrad XXXIII  Sesji Rady Gminy Kaliska zaplanowanej na dzień 26.04.2017 r.:

1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy Kaliska.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dniu 29.03.2017 r.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XXXII Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła

     się w dniu 29.03.2017 r.

7. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Rewizyjna,

b) Komisja  Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

c) Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych.

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Kaliska za rok 2016.

a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,

b) przedstawienie opinii RIO,

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kaliska absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016.

a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,

b) przedstawienie opinii RIO,

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  Gminy Kaliska na 2017 rok.

a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031.

a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Kaliska nieodpłatną służebnością przesyłu.

a) przedstawienie opinii Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania odcinka sieci wodociągowej znajdującego się na działkach nr 437/12, 437/10 i 95/3 w miejscowości Płociczno, obręb Cieciorka oraz nieruchomości stanowiącej działkę o nr 437/12 i 98/6 w miejscowości Płociczno, obręb Cieciorka, stanowiącej drogę dojazdową.

a) przedstawienie opinii Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości stanowiącej działkę nr 53/27 położonej w miejscowości Frank, obręb Dąbrowa. 

a) przedstawienie opinii Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kaliska realizacji zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Czarna Woda opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B i C w Kaliskach.

a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw  Społecznych, Komisji  Budżetu
i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska.       

21. Zakończenie Sesji.                                                            

 

  Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin

Materiały na sesję - do pobrania