Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, które odbędzie się dnia 20 lutego 2017 r.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, które odbędzie się dnia 20 lutego 2017 r. ( poniedziałek) o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy w Kaliskach

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat planu pracy GOK, GOPS, ŚDS w Kaliskach na 2017 rok.
  4. Informacja na temat realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w placówkach Oświatowo – wychowawczych.
  5. Propozycje funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Kaliskach plany na 2017 rok
  6. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy Kaliska.
  7. Informacje i wolne wnioski.