Accessibility

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na XLI Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017r. o godz. 15:30 ( środa) w sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Kaliska.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dniu 11.10.2017 r.
5. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dniu 25.10.2017 r.
6. Informacja z realizacji wniosków złożonych podczas XXIX oraz XL Sesji Rady Gminy Kaliska.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym.
8. Stan przygotowań do zimy 2017/2018.
9. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Rewizyjna,
b) Komisja  Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
c) Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaliska.
a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2017-2031
a) przedstawienie opinii komisji  problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.  
a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kaliska.
a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów, wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kaliska.
a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty.
a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach należących do gminy na rzecz dotychczasowych najemców.
a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska.        
23. Zakończenie Sesji.

 

Materialy do pobrania na XLI  Sesję pdf