Accessibility

Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na XLIII Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017r. o godz. 15:30 (czwartek) w sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek obrad XLIII Sesji Rady Gminy Kaliska zaplanowanej na dzień 28.12.2017 r.:

 

1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy Kaliska.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dniu 29.11.2017 r.

6. Informacja z realizacji wniosków złożonych podczas XLI Sesji Rady Gminy Kaliska.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym.

8. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Rewizyjna,

b) Komisja  Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

c) Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kaliska na lata 2018-2031

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

b) przedstawienie opinii komisji  problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaliska na 2018 rok.

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

b)  przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Kaliska.

a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie kaliska w roku 2018.

a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL/317/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 października 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

15.  Interpelacje i zapytania radnych.

16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska.       

19. Zakończenie Sesji.                       

 

                                              

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy     Kaliska

                                                                                                                               Zbigniew Szarafin

 

 

 

 

Materialy na sesje.pdf