Accessibility

Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Gminy Kaliska

 

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na XLIX Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się w dniu 29 maja 2018r. o godz. 15:30 (wtorek) w sali Narad Urzędu Gminy Kaliska. 

 

Proponowany porządek obrad XLIX Sesji Rady Gminy Kaliska zaplanowanej na dzień 29.05.2018 r.:

 

1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy Kaliska.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dn. 28.03.2018r. oraz z XLVIII Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dn. 14.05.2018r.

5. Informacja z realizacji wniosków złożonych podczas XLVII i XLVIII Sesji Rady Gminy Kaliska.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym.

7. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:

  • Komisja Rewizyjna,
  • Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych.
  • Komisja  Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i wymiany bramy garażowej w budynku OSP Piece.

a)  przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarki Krajowej.

a)  przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2018 rok.

a)  przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawieuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2018-2031.

a) przedstawienie opinii komisji  problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w

 Gminie Kaliska

 a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

 b) dyskusja

 c) podjęcie uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska w drodze darowizny nieruchomości stanowiących działki nr 436/7, nr 436/8 oraz nr 433/6 położonych w miejscowości Młyńsk, obręb Iwiczno.

a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja

c) podjęcie uchwały.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości oznaczonej jako działka nr 49/6 położonej w miejscowości Frank, obręb Dąbrowa stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.

a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja

c) podjęcie uchwały.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 49/14 położonej w miejscowości Frank, obręb Dąbrowa stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.

a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja

c) podjęcie uchwały.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach należących do gminy na rzecz dotychczasowych najemców.

a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja

c) podjęcie uchwały.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Kaliska

a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja

c) podjęcie uchwały

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

a)  przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Kaliska.

a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/225/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad wynagradzania oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaliska.

a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska

24. Zakończenie Sesji.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

  

                                                                                                                                              Zbigniew Szarafin

Materiały na XLIX sesję RG pdf