Accessibility

Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na XLV Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się w dniu 01 marca 2018r. o godz. 15:30 (czwartek) w sali Narad Urzędu Gminy Kaliska. 

 

Proponowany porządek obrad XLV Sesji Rady Gminy Kaliska zaplanowanej na dzień 01.03.2018 r.:

1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy Kaliska.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dn. 24.01.2017 r.

5. Informacja z realizacji wniosków złożonych podczas XLIV Sesji Rady Gminy Kaliska.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym.

7. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Rewizyjna,

b) Komisja  Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

c) Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2018 rok.

a)  przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2018-2031

a) przedstawienie opinii komisji  problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kaliska

a)  przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie  przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

a)  przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

a)  przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pisma z dnia 15 stycznia 2018r. skierowanego do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska.

a)  przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska”

a) przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetu i ds. Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 201/19 położonej w miejscowości Cieciorka, obręb Cieciorka.

a) przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetu i ds. Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działki nr 476/11, nr 476/20, nr 476/21 i nr 474/7 położonych w miejscowości Kaliska, obręb Kaliska.

a) przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetu i ds. Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości stanowiącej działkę nr 331/3 położonej w miejscowości Kaliska, obręb Kaliska.

a) przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetu i ds. Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie skargi na działalność pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

19. Informacja o Rocznych Planach Pracy na rok 2018:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A, B i C w Kaliskach,
  • Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kaliskach.

20. Sprawozdanie z działalności „Medpharma” Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Kaliskach

21.  Interpelacje i zapytania radnych.

22. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska

25. Zakończenie Sesji.                      

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

  

                                                                                                                                        Zbigniew Szarafin

 

Materialy na XLV Sesję Rady Gminy.pdf

Zmiana studium 2018 r..pdf