Accessibility

Zaproszenie na XLVI Sesję Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na XLVI Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się w dniu 28 marca 2018r. o godz. 15:30 (środa) w sali Narad Urzędu Gminy Kaliska. 

 

 

Proponowany porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy Kaliska zaplanowanej na dzień 28.03.2018 r.:

 

 

1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy Kaliska.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dn. 01.03.2017 r.

5. Informacja z realizacji wniosków złożonych podczas XLV Sesji Rady Gminy Kaliska.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym.

7. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Rewizyjna,

b) Komisja  Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

c) Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2018 rok.

a)  przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2018-2031.

a) przedstawienie opinii komisji  problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

a) przedstawienie opinii komisji  problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kaliska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i listy radnych wybieranych w każdym okręgu.

a)  przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kaliska na stałe obwody głosowania.

a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

b) przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetu i ds. Gospodarczych,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/327/2017 Rady Gminy Kaliska Z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie określenia rodzajów, wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

a)  przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaliska.

a)  przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

b) przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetu i ds. Gospodarczych,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaliska w 2018 roku.

a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

b) przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetu i ds. Gospodarczych,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/365/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 01 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2018”.

a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

b) przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetu i ds. Gospodarczych,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie skargi na działalność pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

19.  Interpelacje i zapytania radnych.

20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska

23. Zakończenie Sesji.                      

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

  

                                                                                                           Zbigniew Szarafin

 

Materiały na XLVI Sesję Rady Gminy.pdf