Accessibility

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na XXXIV Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się dnia 12 czerwca   2017 r. ( poniedziałek ) o godz. 15:30 w sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kaliska:

 

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Kaliska.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dniu 26.04.2017 r.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dniu 26.04.2017 r.
7. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Rewizyjna,
b) Komisja  Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
c) Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych.
8. Informacje na temat bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Kaliska w 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok.
a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031.
a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kaliska instrumentem płatniczym.
a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.
a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Gminie Kaliska.  
a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kaliska w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
a) przedstawienie opinii Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „ Czyste powietrze Pomorza – edycja 2017”.
a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/246/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska.        
21. Zakończenie Sesji.                        

                

materialy na XXXIV Sesję RG