Accessibility

Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na XXXVIII Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się dnia 27 września 2017 r. o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kaliska zaplanowanej na dzień 27.09.2017 r.:

 

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Kaliska.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dniu 30.08.2017 r.

5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji w dniu 30.08.2017r.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym.

7. Wręczenie nagrody dla najlepszego maturzysty, absolwenta szkoły średniej – mieszkańca gminy Kaliska w roku szkolnym 2016/2017.

8. Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, wraz z informacją o wynikach sprawdzianu kończącego szkołę.

9. Dyskusja na temat uwag na działania PP w Kaliskach.

10. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Rewizyjna,

b) Komisja  Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

c) Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok.

a) przedstawienie opinii komisji  problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031 .

a) przedstawienie opinii komisji  problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na finansowanie zadania „ Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu LED dla pomorskich szkół”.

a) przedstawienie opinii komisji  problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kaliska w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 30,72m2 znajdującego się w piwnicy budynku Urzędu Gminy Kaliska przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska na potrzeby centrali telefonicznej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji przez Gminę Kaliska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Dąbrowa, gmina Kaliska.

a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych.

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki nr 296/2, obręb Cieciorka.

a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska.       

22. Zakończenie Sesji.                   

 

materialy-na-XXXVIII-sesje.pdf