Accessibility

Zapytanie o ofertę cenową na sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Bartel Wielki

Zapytanie o ofertę cenową na sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Bartel Wielki

 

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tysięcy EURO, nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. - na podstawie art. 4 pkt 8).

 

Gmina Kaliska

ul. Nowowiejska 2

83-260 Kaliska

tel.   58 58-89-201

fax   58 58-89-206

www.kaliska.pl

 

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

W związku z planowaną sprzedażą 35 działek budowlanych w miejscowości Bartel Wielki, w gminie Kaliska proszę o przedstawienie oferty cenowej na sporządzenie po 2 egzemplarze operatów szacunkowych dla każdej działki budowlanej. Zapytanie ofertowe dotyczy działek nr: 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/23, 30/24, 30/25, 30/26, 30/27, 30/28, 30/29, 30/30, 30/31, 30/32, 30/33, 30/34, 30/35 obręb Bartel Wielki. Proszę o ujęcie w cenie aktualizacji operatów.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym
a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.

4.Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium oceny ofert:

- najniższa cena – 100%

Wykonawca jest zobowiązany do podania cen jednostkowych netto i brutto dla każdej usługi.

 

Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2, 83–260 Kaliska, sekretariat pok. nr 26.

2. Oferty należy składać do dnia 24 maja 2017 roku do godz. 12.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na sporządzenie operatów szacunkowych do wyceny nieruchomości w miejscowości Bartel Wielki”.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Gminy Kaliska.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

4. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest Ewelina Beling, tel. 58 588 92 01 (wew. 33), pok. nr 2.

 

Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 

Formularz wycena Bartel Wielki

Zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego Wyrys z mapy zasadniczej

Mapa z projektem podziału

Załacznik nr 3 Uchwała XXIV/186/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31.08.2016r