Accessibility

Zapytanie ofertowe na: „Budowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach Strych, Leśna Huta i Młyńsk, Gmina Kaliska”

Zapytanie ofertowe na: „Budowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach Strych, Leśna Huta i Młyńsk, Gmina Kaliska”

 

I. Zamawiający

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kaliska

ul. Nowowiejska 2

83-260 Kaliska

tel. (58) 58-89-201

fax. (58) 58-89-206

www.kaliska.pl

osoba do kontaktu: Robert Stoliński, tel. 58 5889201 wew. 33

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie trzech odrębnych obwodów oświetlenia drogowego, realizowane na podstawie projektów wykonawczych w miejscowościach: Strych, Leśna Huta i Młyńsk, Gmina Kaliska, w następujących zakresach:
  1. Strych – punkty oznaczone symbolami A1/2 i A3/1.
  2. Leśna Huta – punkty oznaczone symbolami 1/1,
  3. Młyńsk – punkty oznaczone symbolami A1/2 i A1/1,
 2. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1. ułożenie okablowania,
  2. montaż słupów stalowych o wys. 7 m (4 szt.), o wys. 8 m (1 szt.) wraz z oznakowaniem,
  3. montaż szafki oświetlenia drogowego (3 szt),
  4. montaż opraw oświetleniowych (5 szt.),
  5. roboty pomocnicze
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
  1. zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,
  2. zapewnienie bieżącej i powykonawczej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,
  3. oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z uzgodnień zarządcami tych dróg, oraz dokonywanie z nimi ustaleń szczegółowych i odbiorów,
  4. wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego,
  5. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów,
  6. wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (3egz.),
  7. ewentualną naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
  8. uzyskanie wymaganych dokumentów przez zakład energetyczny (w tym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, umowy kompleksowej), niezbędnych do zasilenia wybudowanego oświetlenia drogowego,
  9. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
 4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.
 5. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, nadzoru nad bhp, ustalania i utrzymywania porządku, odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia.
 6. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w projektach budowlano – wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót sieci oświetlenia ulicznego, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
 7. Załączone przedmiary robót służą wyłącznie jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego.
 8. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli:
  1. 120 miesięcznej gwarancji i rękojmi na oprawy,
  2. 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i pozostałe materiały – licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 9. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji oraz wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia.

 

Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika  Zamówień:

KODY CPV:

45231400 – 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100 – 6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

 

 1. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania robót. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się z zakresem robót oraz wszelkimi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową.


III. Termin wykonania  zamówienia

1.   Termin wykonania – do 31.10.2017 r.;

           

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. W ofercie należy wycenić odrębnie każdy zakres przewidziany do realizacji w danej miejscowości, przy czym ocenie podlegać będzie łączna cena oferty.
 3. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.

4.  Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@kaliska.pl, pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83 – 260 Kaliska, do dnia 08.09.2017 r. do godziny 13:00, bądź w zeskanowanej wersji elektronicznej na adres: sekretariat@kaliska.pl lub faxem. W ofercie należy podać ceny brutto.

 

Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura lub poprzez pocztę elektroniczną.

 

 

VI. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium oceny ofert:

- Najniższa cena ofertowa – 100 %

(Łączna cena wszystkich zakresów)

 

VII. Inne postanowienia

 1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 2. Zamawiający wystawi faktury oddzielnie na każdy zakres zamówienia.
 3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
 4. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.

 

VIII. Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kaliskach osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoba do kontaktu: Robert Stoliński, Urząd Gminy Kaliska pok. nr 2, tel. 58 588 9201.

 

Załączniki:

Dokumentacja Leśna Huta

Dokumentacja Młyńsk

Dokumentacja Strych

Formularz ofertowy.docx

 

Zmiana treści Zapytania ofertowego na: „Budowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach Strych, Leśna Huta i Młyńsk, Gmina Kaliska”

 

W imieniu Gminy Kaliska informuję o zmianie treści Zapytania ofertowego na: „Budowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach Strych, Leśna Huta i Młyńsk, Gmina Kaliska” w następującym zakresie:

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

8.  Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli:

8.1. 120 miesięcznej gwarancji i rękojmi na oprawy,

 

zmiana:

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

8.   Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli:

8.1.  60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na oprawy – licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,

 

Pozostałe warunki zawarte w Zapytaniu pozostają bez zmian.