Accessibility
UE

Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+

Gmina Kaliska otrzymała dofinansowanie w wysokości 59.955,00 zł brutto (umowa z dnia
20.04.2020 r.) oraz 75.000,00 zł brutto (umowa z dnia 26.05.2020 r.) w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Obie umowy
dotyczą realizacji projektów grantowych pn. Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.


Celem projektów jest zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego umożliwiającego
realizację podstawy programowej potrzebującym uczniom i nauczycielom. Dzięki otrzymanej
dotacji zakupiono 75 laptopów, które zostały przekazane Zespołowi Szkół Publicznych
w Kaliskach. Następnie laptopy trafiły do uczniów i nauczycieli tej szkoły, którzy nie
posiadają komputerów, umożliwiających im kształcenie na odległość.


Projekty stanowią odpowiedź na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na
wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie,
zamiast w szkolnych ławach, zasiadają przed monitorami komputerów. Wielu z nich nie
posiadało odpowiedniego sprzętu, a dzięki zakupionym przez gminę Kaliska laptopom mogą
kontynuować naukę.