Accessibility

Zmiana nazwy ulicy 6 Marca w miejscowości Piece

W związku z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Pomorskiego nr PN-II.4131.58.2017.AR z dnia 06.07.2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Piece, w gminie Kaliska, zmianie uległy dane adresowe mieszkańców ulicy 6 Marca w Piecach. Zgodnie z powyższym Zarządzeniem Zastępczym dotychczasowa nazwa ulicy tj. „6 Marca” została zmieniona na „6 Marca 1938 r.”

Zmiana adresu zameldowania, w związku z nadaniem nazwy ulicy w miejscowości Piece nie powoduje konieczności wymiany dowodów osobistych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek mieszkańca można bezpłatnie dokonać wymiany dowodu. W Urzędzie Gminy Kaliska, w biurze Ewidencji Ludności (pok. nr 3) wydawane są z urzędu zaświadczenia potwierdzające aktualny adres zameldowania.

W związku ze zmianą danych adresowych dotyczących zmiany nazwy ulicy, mieszkańcy powinni wykonać m. in. następujące czynności:

  1. Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zmianę adresu zamieszkania zgłaszają przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy rozliczeniu podatkowym za rok 2018 lub na druku ZAP-3.
  2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej () czy Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z urzędu wprowadziło zmianę nazwy ulicy. Jeśli zmiana taka nie została wprowadzona z urzędu należy dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez złożenie w dowolnym urzędzie gminy wniosku CEIDG – 1 o zmianę wpisu, tj. miejsca zamieszkania, zameldowania, adresu do korespondencji, miejsca wykonywania działalności oraz innych danych, które zawierają dotychczasowy adres. Wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne. Powyższe dotyczy także przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych posiadanych zezwoleń.
  3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych/ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych do ZUS lub KRUS.
  4. Dostawca energii elektrycznej – osoby będące klientami zakładów energetycznych powinny zmianę danych adresowych dokonać na „wniosku o zawarcie lub zmianę warunków umowy kompleksowej dotyczącej energii elektrycznej” lub w dowolnej formie pisemnej.
  5. Operatorzy telekomunikacyjni – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego operatora.
  6. Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w formie pisemnej.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1103) pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat, a zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Ponadto informuje się, iż Urząd Gminy Kaliska zmianę adresu ulicy 6 Marca 1938 r. w miejscowości Piece w prowadzonych ewidencjach m.in. takich jak: ewidencja ludności, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatki i opłaty lokalne, dokona we własnym zakresie i nie ma konieczności składania wniosków, deklaracji, informacji.