Accessibility
UE

Zmiany dot. przepisów w zakresie gospodarki odpadami

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, iż w związku  ze zmianą przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami,  do dnia 22 stycznia 2016 r. podmioty gospodarcze, posiadające zezwolenia  tutejszego Organu wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) obowiązane były uzyskać nowe decyzje  z zakresu gospodarowania odpadami, wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 
Wobec powyższego, każdy prowadzący działalność w zakresie gospodarowania odpadami, powinien w określonej wyżej sytuacji, zwrócić się do Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Gdańsku, z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia.
 
Jednocześnie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przypomina,  iż brak aktualnych zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami może skutkować – w przypadku kontroli organów ochrony środowiska, m. in. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – nałożeniem kary administracyjnej, w wysokości  od 1 000 do 1 000 000 zł, zgodnie z art. 194 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach.
 
Z informacji uzyskanych od Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, iż część zobowiązanych podmiotów do tej pory nie wystąpiła o uzyskanie nowych zezwoleń.

Pismo RDOŚ