Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Ogłoszenie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

 

Wójt Gminy Kaliska zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

       1. Na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców - 15.000,00 zł.

       2. Na działania w zakresie kultury - 4.000,00 zł.

       3. Na działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia - 3.000,00 zł.

 

II. Oferty mogą składać:

  1. Organizacje pozarządowe;
  2. Inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

III. Termin i sposób składania ofert.

  1. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 ze zm.), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.Wzór formularza znajduje się także w Referacie Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, pok. 22.
  2. Oferta powinna być wypełniona czytelnie (zaleca się wypełnienie tekstem drukowanym) i kompletna. W przypadku, gdy dane pole nie będzie wypełnione zaleca się wpisać „nie dotyczy”, a w przypadku pól liczbowych zaleca się wpisać cyfrę „0” lub znak „-„ .
  3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ……………” w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Kaliska lub za pośrednictwem poczty/kuriera, do dnia 08 kwietnia 2021 roku.
  4. O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Kaliska.

 

Druki do pobrania:

 

Zarządzenie Wójta Gminy Kaliska /media/pliki/zarzadzenie-ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

Wzór oferty /media/pliki/wzor-oferty-2021.docx

Wzór sprawozdania /media/pliki/wzor-sprawozdania2021.docx